. : : Примерен Договор за Наем на Недвижим имот : : .

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

     Днес,.............,.............,2004 г., в град ........................................, се сключи настоящия договор за наем между:
     ................................................................................................. ЕГН ................................................... - НАЕМОДАТЕЛ
     и .............................................................................................. ЕГН ................................................... - НАЕМАТЕЛ.
     и .............................................................................................. ЕГН ................................................... - НАЕМАТЕЛ.

     I. СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО :

     1. НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава за временно и възмездно ползване следния свой собствен недвижим имот, находящ се на адрес ...................................................................................................................................................
     Състоящ се от :.........................…........................................................................................................................................
     ..................................................................................................................................................................................................
     Имота се предоставя:.........................................................................................................................................................

     II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ :

     2. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ посочения в т.1 недвижим имот срещу месечен наем в размер на....................................................................................................................................................................................
     3. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща от консумативните разходи, свързани с ползването на имота:
ток..................., вода..................., телефон..................., консумативи за етажна собственост..................., които се заплащат след представяне пред НАЕМАТЕЛЯ на съответните документи.
     4. Наемът, определен в т.2 следва да се плаща до ...............................................число на текущия месец.

     III. СРОК НА ДОГОВОРА :

     5. Срокът, за който се предоставя имота е .................................................................................................................
     6. Договорът влиза в сила от ............................................................................................................................................

     IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ :

     7. НАЕМОДАТЕЛЯТ ще получава наема в размера, реда и условията определени в т.2.
     8. НАЕМОДАТЕЛЯТ получава консумативните разходи в размера, реда и условията определени в т.3
     9. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури нормалното използване на имота от НАЕМАТЕЛЯ, съгласно условията на този договор.

     V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ :

     10. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да плаща наема в размера и реда определени в т. 2.
     11. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща всички консумативни разходи, свързани с използването на имота съгласно реда определен в т.3.
     12. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да използва имота съобразно договора.
     13. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава част от имота или целия имот на трети лица.
     14. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща за своя сметка разходите по отстраняване на всички дребни повреди, дължащи се на ежедневно потребление на имота, както и виновно причинени от него вреди.
     15. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да спазва реда на етажната собственост.

     VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА :

     16. Действието на настоящия договор може да се прекрати:
          • По взаимно съгласие на страните;
          • С 30 /тридесет/ дневно писмено предизвестие;
          • При не плащане на коя да е месечна вноска от страна на НАЕМАТЕЛЯ съгласно т.2 и т.3.

     VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ :

     ...................................................................................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................................................................................

     За неуредените в този договор въпроси ще се прилага Българското законодателство и ЗЗД.

     Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

     НАЕМОДАТЕЛ :.........................................                                                            НАЕМАТЕЛ : ........................................